Normabkürzung Normtitel Verkündungsstand, letzte Änderung Normgeber
AGGVG Gerichtsverfassungsausführungsgesetz [Verkündungsblatt ausgewertet bis 15.06.2021]
Art. 11b: Text gilt seit 01.02.2019
(Bayern) Bayern

Art. 11b zur Fussnote [1] [aufgehoben]


Fussnoten
Fussnote [1] 

Art. 11b aufgeh. mWv 15.9.2018 durch G v. 12.7.2018 (GVBl. S. 545).

Art. 11b: Text gilt seit 01.02.2019