Normabkürzung Normtitel Verkündungsstand, letzte Änderung Normgeber
VGG Verwaltungsreform-Grundsätze-Gesetz [Verkündungsblatt ausgewertet bis 10.04.2021]
§ 6: Text gilt seit 01.01.2021
Berlin

§ 6 zur Fussnote [1] [aufgehoben]


Fussnoten
Fussnote [1] 

§ 6 aufgeh. mWv 1.1.2021 durch G v. 30.5.2016 (GVBl. S. 282).

§ 6: Text gilt seit 01.01.2021