Normabkürzung Normtitel Verkündungsstand, letzte Änderung Normgeber
[RL 2011/83/EU] [Verbraucherrechte-RL] [Verkündungsblatt ausgewertet bis 04.08.2021]
(EU) Europa

Änderungsverzeichnis

Lfd. Nr.

Ändernde Vorschrift

Datum

Fundstelle

Betroffen

Hinweis

1.

Art. 27 Abs. 2 ÄndRL (EU) 2015/2302

25.11.2015

ABl. L 326 S. 1

Art. EWG_RL_2011_83 Artikel 3

mWv 31.12.2015

2.

Art. EU_RL_2019_2161 Artikel 4 4 RL (EU) 2019/2161

27.11.2019

ABl. L 328 S. 7

Art. EWG_RL_2011_83 ANH1 Artikel 2 2, EWG_RL_2011_83 ANH1 Artikel 3 3, EWG_RL_2011_83 ANH1 Artikel 5 5, EWG_RL_2011_83 ANH1 Artikel 6 6, EWG_RL_2011_83 ANH1 Artikel 6A 6a, EWG_RL_2011_83 ANH1 Artikel 7 7, EWG_RL_2011_83 ANH1 Artikel 8 8, EWG_RL_2011_83 ANH1 Artikel 9 9, EWG_RL_2011_83 ANH1 Artikel 10 10, EWG_RL_2011_83 ANH1 Artikel 13 13, EWG_RL_2011_83 ANH1 Artikel 14 14, EWG_RL_2011_83 ANH1 Artikel 16 16, EWG_RL_2011_83 ANH1 Artikel 24 24, EWG_RL_2011_83 ANH1 Artikel 29 29, Anh. EWG_RL_2011_83 ANH1 I

mWv 7.1.2020