Normabkürzung Normtitel Verkündungsstand, letzte Änderung Normgeber
[ErgV-RHÜ 1959 D-CZ] [Ergänzungsvertrag RHÜ 1959 D-CZ] [Verkündungsblatt ausgewertet bis 11.10.2019]
Art. 23:
Art. 23:Text gilt seit 01.10.2016
(Internationale Verträge)IntV

Artikel 23 [1] [aufgehoben]


Fussnoten
Fussnote [1]

Art. 23 aufgeh. mWv 1.10.2016 durch Vertrag v. 28.4.2015 (BGBl. 2016 II S. 474, 476).zurück zum Text

Art. 23: Text gilt seit 01.10.2016